ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ №

І. ЗАПИСВАНЕ

Чл. 1. (1) Записването за организирано пътуване е възможно да се осъществи чрез телефон, факс или интернет, чрез туристическия агент в страната или директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА.

(2) Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит.

ІІ. ВИЗИ

Чл.2. (1) За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 80 от ЗТ.

ІII. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ.

Чл.3. (1) Плащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена във чужда валута).

(2) Ако не е упоменато друго в конкретната оферта за съответното пътуване, размерът на депозита, дължим от ПОТРЕБИТЕЛЯ е от 30% до 50 % от общата цена на организираното пътуване. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

(3) Окончателно плащане на съответното организирано пътуване се извършва до 21 дни преди датаат на отпътуване, ако не е упоменато друго в договора за организирано пътуване.

(4) Ранните записвания са валидни при резервация и плащане до 100%, направени в рамките на обявените промоционални дати.

(5) Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се заплащат до съответната дата по стандартни цени.

(6) Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка е до 60 (шестдесет) дни преди датата на пътуването, освен ако не е указано друго в съответната програма.

(7) Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

(8) Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 21 дни преди деня на пътуването при наличието на една от следните причини: при увеличаване на стойността на транспортните разходи, в т.ч. на горивото; увеличаване на размера на таксите, свързани с ползваните услуги по договора – летищни, пристанищни и други такси; промяна на обменните валутни курсове, относими към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването. Ред и начин на преизчисляване на цената: Пакетната цената се увеличава с увеличението на цената на транспортните разходи, в т.ч. на горивото; увеличението на размера на таксите, свързани с ползваните услуги по договора – летищни, пристанищни и други такси и/или с увеличението на обменните валутни курсове в зависимост от съответната причина за увеличението.

(9) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.3, ал.8 от настоящите Общи условия, но не по-късно от 10 /дни/ преди началната дата на пътуването.

(10) В тези случаи ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

- да приеме промяната в пакетната цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея, като заплати дължимата сума;

- да не приеме промяната в пакетната цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

(11) В случай на отказ от пътуването по предходната алинея, ПОТРЕБИТЕЛЯТ в 7-дневен срок от датата, на която ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил уведомлението за отказ, получава връщане на платените суми.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.4. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

1. да предостави в съответствие с общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2. да осигури задължителна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества: АРМЕЕЦ, QВЕ, БУЛСТРАД и други и предостави на Потребителя оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. При пътуване със собствен транспорт, Потребителят е длъжен да се застрахова за своя сметка, като в този случай Туроператорът не носи отговорност, ако Потребителя няма валидна медицинска застраховка., покриваща разходите за лечение в чужбина.

3.1. по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу доплащане да го застрахова за други рискове по време на пътуването.

3.2. Потребители навършили 70 години се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки Потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

3.3.Потребители навършили 80 години и над тази възраст следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане при Застраховател, посочен от Туроператора.

Чл. 5. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.

(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния размер на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

(3) Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил пълният размер на общата цена на пътуването и откаже да сключи договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ или откаже да изпълни сключен договор /пълно неизпълнение/ поради причина, която може да бъде вменена като негова вина, той дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ неустойка, в размер на внесеният от ПОТРЕБИТЕЛЯ депозит.

Чл. 6. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл. 97, ал. 1 от ЗТ със застрахователна компания “ЛЕВ ИНС” АД, със адрес: гр. София, бул. Цар Борис III №136 В, с издадена полица, чийто номер е описан във всеки индивидуален договор с клиента.

Чл. 7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

Чл. 8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Чл.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

Чл.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1. при пътуванията извън България да осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България.

2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със

заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител).

3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4. да спазва законите на страната, за която пътува.

5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

 

Чл.11.(1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 60 работни дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, при условие, че то отговаря на всички изисквания за пътуването, без да се дължат неустойки и обезщетения за тази промяна.

(2) За прехвърляне на права и задължения по Договора след срока, предвиден в алинея 1 се дължи неустойка съгласно упоменатите условия в съответната програма.

(3) В тези случаи Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето.Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията му и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

(4) При ранни записвания Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице и да сменя датата на пътуването.

(5) При определени пакети, при които самолетния билет се закупува на цени и при условия, които не позволяват промяна на Потребителя, илисмяна на датата на пътуването, Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице и да сменя датата на пътуването

V. ОТГОВОРНОСТ

Чл.12. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

Чл.13. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници, упоменат във всяка програма или ако отмяната се дължи на непреодолима сила, като срока на уведомлението за ненабрания минимум е 10 дена преди датата на пътуването. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

Чл.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ или при отказ на компетентните органи да издадат виза или друг необходим документ на същия, необходим за осъществяване на пътуването.

Чл.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

1. Потребителя

2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

3. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

Чл.16. (1)При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

(2) Потребителят сам отговаря за валидността на документите, които ще използва при пътуването си /лична карта, задграничен паспорт, и др./ да се консултира с Туроператора за необходимия срок, оставащ до изтичане на срока на валидност на документите, в който същите са валидни за съответната държава, като Туроператорът не носи отговорност, в случай, че Потребителят не е бил допуснат в съответната държава, поради изтекъл срок на документите, или поради недостатъчен такъв до изтичането им, в случай, че Потребителят не се е консултирал с него.

Чл.17. Ако ТУРОПЕРАТОРА направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от Договора за организирано пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя в двудневен срок от от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването и да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 89 от Закона за туризма. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора за организирано пътуване.

Чл.18. Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване.

Чл.19. В случаите, посочени в чл. 17, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да е откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните възможности:

1.Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;

2. да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или

3.да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която ТУРОПЕРАТОРЪТ е получил уведомлението за отказ.

Чл.20. (1) В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:

а) от датата на записване и до 60 работни дни преди датата на пътуването – без неустойка, ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай, че се дължат неустойки за издадени вече билети, които са част от пакетната цена на пътуването, се прилагат тарифите и правилата за анулация на съответния превозвач.

б) от 59 до 45 работни дни преди датата на пътуването - неустойка в размер на 10 % от общата стойност на пътуването, освен ако не е упоменато друго в съответната програма.

в) от 44 до 30 дни работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 30% от общата стойност на пътуването, но не по-малко от размера на изискуемия депозита

г) от 29 до 15 дни работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 70% от общата стойност на пътуването, но не по-малко от размера на изискуемия депозита

д) от 14 до 0 работни дни преди датата на пътуването – неустойка в размер на 100% от общата стойност на пътуването

(2) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по алинея 1, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

(4) При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

VІ. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.21. (1) Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи услувия и Договора за организирано пътуване се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд, съгласно разпоредбите на ГПК и изрично договореното между страните с Договора.

(2) В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно устно или в писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

(3). В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно устна или писмено оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

(4) Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.

(5) Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.

(6) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.